FUTURENOSTALGIA \ PRI HOD NOSTALGIJA 2O21

An action in public space: a play on words about the future in Slovenian language.
PRI HOD NOSTALGIJA
PRIHODNOST = future
PRI = by, at \ HOD = to walk, move \ PRIHOD = arrival
NOSTALGIJA = nostalgia